PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA

Niniejsza procedura reklamacyjna przeznaczona jest dla konsumentów detalicznych i reguluje sposób oraz warunki reklamacji wad towarów, jak i usług świadczonych przez naszą firmę MarkCenter.

1. Za jakie wady towaru odpowiadamy?

Jako sprzedawca odpowiadamy za wydanie towaru wolnego od wad. Oznacza to, że nasz towar:

  • ma cechy, które zostały między nami uzgodnione, a które opisujemy, lub których nasi klienci mogą się spodziewać ze względu na specyfikację towary, czy na podstawie reklamy
  • ma odpowiednią ilość, wagę, czy miarę
  • spełnia wymagania przepisów prawa

Przy tym zastrzegamy, że wszelkiego typu różnice w odcieniach kolorów w rzeczywistości, jak i na elektronicznych urządzeniach wyświetlających nie mogą być traktowane jako wada towaru. Jeżeli zakupiony w naszym sklepie towar nie odpowiada Państwu, to jako konsumenci, macie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru zgodnie z art. 6 Ogólnych Warunków. W przypadku wad, które ujawnią się w ciągu 7 dni od otrzymania, uważa się, że towar był wadliwy już w chwili odbioru. Dodatkowo odpowiadamy również przed konsumentami za to, że w okresie gwarancji nie wystąpią wady.

2. Jaki jest okres gwarancji?

Jeśli towar jest nieużywany, to okres gwarancji wynosi dwadzieścia cztery miesiące od jego otrzymania. Wyjątek od reguły stanowi sytuacja, w której dłuższy okres gwarancji jest określony na interfejsie internetowym, czy w dokumentacji dołączonej do towaru. Na towar odnowiony okres gwarancji wynosi dwadzieścia cztery miesięcy od otrzymania towaru, zaś w przypadku towarów używanych okres gwarancji to dwanaście miesięcy od otrzymania towaru.

3. Błędy serwisowe – jakie prawa ma konsument?

Jako usługodawca ponosimy odpowiedzialność za to, aby towar w momencie odbioru nie miał wady, którą mieliśmy wyeliminować w ramach umowy. Jeśli wykryją Państwo, że usterka nadal występuje, to zachęcamy do jak najszybszego kontaktu. Wszelkie wykryte błędy można zgłaszać najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania naprawionej części.

4. Nieprawidłowe wykonanie - jakie prawa ma z tego tytułu konsument?

Jeśli dojdzie do sytuacji, w której w okresie gwarancyjnym wystąpi wada i przez nią towar nie będzie mógł być prawidłowo obsługiwany, a wada ta może zostać usunięta, to zapewniamy prawo do nieodpłatnej naprawy. Jeśli wada zostanie stwierdzona a produkt, który nie był wcześniej używany i będzie ona możliwa do usunięcia, to zamiast usunięcia wady nasi klienci mogą zażądać wymiany wadliwego produktu. W przypadku wad, których nie będzie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe użytkowanie towaru, który został sprzedany jako wolny od wad, mają Państwo prawo do wymiany towaru. Poza tym mogą też Państwo zdecydować się na odstąpienie od umowy kupna.

W przypadku towarów używanych przysługuje Państwo tylko zniżka od ceny zakupu, oczywiście w granicach rozsądku. Jeśli nie mogą Państwo zwrócić nam towaru w stanie, w jakim go wydaliśmy, to niestety muszą liczyć się z tym, że nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, ani też żądania dostarczenia nowej rzeczy. Jeśli dojdzie do usterki usługi, to mają Państwo prawo do bezpłatnej naprawy, a jeśli wady nie można usunąć, to zapewniamy prawo do zniżki z ceny naprawy.

5. Kiedy nie mogą Państwo skorzystać z praw wynikających z nienależytego wykonania?

Z praw wynikających z nieprawidłowego wykonania nie będą mogli Państwo skorzystać jeśli wiedzieliście o wadzie przed przejęciem rzeczy lub sami spowodowaliście usterkę. Z praw wynikających z nienależytego wykonania nie można skorzystać również po upływie gwarancji. Gwarancja i roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady nie dotyczą zużytych towarów przez ich użytkowanie. Mowa tutaj na przykład o uszkodzeniach mechanicznych. Poza tym gwarancja i roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady nie dotyczy też błędów na skutek niewłaściwego użytkowania towaru, nieprzestrzeganiem instrukcji, czy niewłaściwą konserwacją i montaż urządzenia. Nie ponosimy również odpowiedzialności za błędy w niewłaściwej obsłudze, nieprawidłowym przechowywaniu, naruszenia plomb lub plomb ochronnych. Jeśli sięgają Państwo po artykuły sprzedawane po niższej cenie, to zaznaczamy, że nie odpowiadamy za błąd, za który ustalono niższą cenę. Dodatkowo nie ponosimy też odpowiedzialności za obrażenia ciała, szkody majątkowe i szkody rzeczowe, które zostaną spowodowane przez niewłaściwą obsługą lub niewłaściwe użytkowanie towarów lub przez Państwa zaniedbanie.

6. Jak postępować w przypadku reklamacji?

Wszelkie skargi należy składać w naszej firmie bez zbędnej zwłoki od wykrycia błędu. W celu szybszego rozpatrzenia reklamacji można wcześniej nas poinformować telefonicznie, mailowo lub pisemnie, a następnie dostarczyć reklamowany towar pod nasz adres dostawy w dogodny dla siebie sposób – osobiście lub przez kuriera. Zastrzegamy przy tym, że przesyłek za pobraniem nie przyjmujemy.

Wysyłając towar proszę go zapakować tak, aby nie został uszkodzony lub zniszczony. Dodatkowo proszę dołączyć dokument zakupu towaru lub dokument podatkowy - fakturę, jeżeli została wystawiona, lub inny dokument, który potwierdzi zakup towaru. Obowiązkowo proszę też opisać wadę i wspomnieć o propozycji jej usunięcia.

W tym miejscu pragniemy zaznaczyć, że brak przedłożenia któregokolwiek z powyższych dokumentów nie sprawi, że reklamacja nie zostanie uwzględniona.

Za moment złożenia reklamacji uznaje się ten, w którym zostaliśmy poinformowani o wystąpieniu wady i prawie odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej.

Dostarczone do nas reklamacje rozpatrujemy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od daty reklamacji. Wyjątek od reguły stanowią inne ustalenia.

Zgłoszenie i rozpatrzenie reklamacji potwierdzamy pisemne lub e-mailowo

W kwestii reklamacji spornej o jej przyjęciu zdecydujemy w ciągu trzech dni roboczych od daty reklamacji.